Specyfika pracy tłumaczy niemieckiego

Read Time:3 Minute, 15 Second

Tłumaczenia niemieckie są bardzo popularne w Polsce. Wynika to choćby z faktu wciąż popularnego zakupu samochodów u naszego sąsiada, która to czynność wymaga przetłumaczenia dokumentacji z tym związanej. Jednocześnie tłumaczenia niemieckie cechują się pewnymi odmiennościami w stosunku do innych języków. Zastanawiając się nad podjęciem tej ścieżki kariery, warto najpierw dowiedzieć się o jakich różnicach mowa.

 

Specyfika niemieckich tłumaczeń pisemnych

Pisemne tłumaczenia niemieckie cechują się pewną odmiennością w stosunku do innych języków. Odmienność polega na sposobie liczenia długości tekstu. W przypadku innych języków decydujące znaczenie ma liczba słów. Natomiast w przypadkach tłumaczenia niemieckiego, przyjmuje się liczbę linijek. Przyjmuje się, że standardowa linijka zawiera 55 znaków ze spacjami. Odmienność w sposobie liczenia skupiająca się na linijkach tekstu została przyjęta przez kraje niemieckojęzyczne z uwagi na specyfikę niemieckiego słowotwórstwa, które polega na tworzeniu wyrazów poprzez łączenie słów. Ponieważ łączenia słów w innych językach są rzadkie, natomiast niemieckie wyrazy są relatywnie dłuższe, metoda obliczania długości tłumaczenia poprzez linijki jest odpowiedniejsza. Tytułem przykładu słowo Halsnasenohrenarzt (okulista) – ma 18 znaków i jest to jedno słowo. Tymczasem zwrot – mam ochotę na lody – ma również 18 znaków i składa się z 4 wyrazów.

 

Wygląd tłumaczenia uwierzytelnionego

Uwierzytelnione tłumaczenia niemiecki nie różnią się pod względem wyglądu od tłumaczeń innych języków. Opatrzone są tytułem – tłumaczenie uwierzytelnione z języka niemieckiego. Tłumaczenie takie zawiera liczbę stron tłumaczenia, i wszelkie adnotacje, zaznaczenie fragmentów nieczytelnych oraz innych charakterystycznych fragmentów tekstu. Zakończenie dokumentu zakończone jest formułą potwierdzającą rzetelność i prawdziwość tłumaczenia, datą, pieczęcią tłumacza niemieckiego zawierającą jego dane kontaktowe i jego podpisem. Do tłumaczenia załącza się kopię oryginalnego dokumentu.

 

Tłumacz niemieckiego

Aby wykonywać uwierzytelnione tłumaczenia niemieckiego należy posługiwać się językiem niemieckim w stopniu zaawansowanym z uwzględnieniem słownictwa branżowego oscylującego co najmniej w dziedzinach medycznych, prawniczych, gospodarczych i finansowych. Dodatkowo osoba taka musi posiadać zdolność do czynności prawnych, nie może być karana za przestępstwa umyślne, posiadać wykształcenie wyższe i zdać państwowy, kilkuetapowy egzamin.

 

Egzamin tłumacza

Aby wykonywać tłumaczenia niemiecki, należy zdać egzamin, który składa się z części pisemnej polegającej na przełożeniu dwóch tekstów z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki. Po uzyskaniu minimum 150 punktów na 200 możliwych przechodzi się do części ustnej egzaminu polegającej na przetłumaczeniu dwóch tekstów z polskiego na niemiecki odczytywanych przez egzaminatora w metodzie tłumaczenia konsekutywnego i dwóch tekstów pisanych z niemieckiego na polski sposobem tłumaczenia – a vista. By uzyskać uprawnienia tłumacza niemieckiego, należy pozytywnie zdać obie części egzaminu, a następnie złożyć ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości i zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce.

 

Tłumaczenia niemieckie w Niemczech

Zawód tłumacza w Niemczech nie jest w żaden sposób uregulowany. Zatem nie ma przeszkód, by ktokolwiek z zaawansowaną znajomością języka świadczył usługi w tym zakresie. Obostrzenia następują wyłącznie w zakresie urzędowych – uwierzytelnionych tłumaczeń niemiecki. By świadczyć usługi tłumaczeń dokumentów urzędowych należy wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami, tj. dyplomem ukończenia studiów wyższych bądź szkoły dla tłumaczy oraz specjalnie dedykowanych kursów: ekonomiczno-handlowego trwającego dwa lata i języka prawniczego. Ostatnim etapem jest złożenie z wynikiem pozytywnym dwuczęściowego egzaminu zdawanego przed Izbą Gospodarczą Niemiec właściwego landu. Egzamin ten jest nieco odmienny od przeprowadzanego w Polsce, bowiem rozpoczyna się dyktandem, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do podejścia do dwuetapowej części zasadniczej egzaminu. Egzamin zasadniczy w Niemczech składa się z części pisemnej polegającej na przetłumaczeniu czterech tekstów z i na język niemiecki oraz napisania wypracowania na określony temat. Po pozytywnym zdaniu obu części egzaminu kandydat na tłumacza przechodzi do części ustnej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, tłumacz zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Prezesa Sądu Krajowego odpowiedniego landu. Kolejną odmiennością jest to, że w Niemczech tłumacze dzielą się na dwa rodzaje w zależności od tego czy zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi – (Übersetzer), czy ustnymi (Dolmetscher).

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego, nie tylko tłumaczenia niemieckie pisemne cechują się pewną specyfiką, ale również droga do zdobycia uprawnień tłumacza niemieckiego na terenie Niemiec jest odmienna w stosunku do drogi polskiej. Mimo to, uwzględniając popularność tego języka, warto kształcić się w tym kierunku i zdobyć uprawnienia tłumacza niemieckiego.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %